خیابان، کودک را با استفاده از فعالیت هایی نظیر شعر، قصه، بازی، کاردستی، نمایش خلاق و فعالیت های علمی و غیره با موضوع خیابان آشنا می کند.
در این کتاب:
*آشنایی با مفاهیمی چن عبور و مرور و مقررات آن
* مکان ها ، کوچه ها، خیابان ها، زیارتگاه ها و غیره
*آشنایی با مشاغل همچون پلیس، کمیته امداد، نانوا و غیره
زمان آشنایی نوآموزان با این کتاب در آذرماه است.