چشم انداز مؤسسه مکتب القران
بامروری کوتاه برمنابع غنی  وممتاز دینی وملی خویش درمی یابیم که مقوله نظم درامور،بهره گیری ازفرصت ها زمان شناسی ،احاطه برمحیط، آینده نگری و.. ریشه در اعتقادات ومنابع دینی وفرهنگی دارد ازاین رو توجه عمیق ودقیق بزرگان دین وفرهنگ بیانگر این است  که می باید عنایت ویژه ای به مقوله برنامه ریزی داشته باشیم.
امروزه مهم ترین کلید موفقیت سازمان ها مدیریت همراه بابرنامه ریزی منطقی است  وتفکر راهبردی ازاساسی ترین مهارت های مدیریتی درجهان امروز محسوب می شود زیرایافته های پژوهشی حاکی است سازمان های بالنده وپویا ضمن نهادینه کردن برنامه ریزی های کوتاه مدت وعملیاتی به منظور دستیابی به راهبری تلاش می کنند تابا ایجادظرفیت های مناسب شرایط رابرای پاسخگویی سریع وبه موقع نیازهای حال وآینده مهیا سازند
مؤسسه آموزشی –فرهنگی مکتب القران که برخاسته ازفرصت های ایجادشده توسط انقلاب شکوهمنداسلامی است به عنوان یک مؤسسه پیشرو درآموزش وپژوهش های قرآنی نقش تعیین کننده ای درترویج وگسترش تعالیم قرآنی براساس اهداف مندرج دراساسنامه مصوب خویش داشته است به نحوی که طی سالهای اخیر موفق به آموزش 5000مربی واجدشرایط وبعضاًدرطول یکسال تحصیلی بیش از500000نوآموز باقرآن شده است .
این مؤسسه ضمن توکل برفضل وعنایت ایزد منان ودرنظرگرفتن ضوابط ومعیارهای آموزشی درخصوص تدوین ارائه محتوای مورد نیاز وتربیت وآماده سازی مربیان ذی صلاح سعی دارد ضمن استفاده ازامکانات ومنابع بالقوه منطقه ای وفراهم شدن زمینه ای لازم باافزایش پذیرش بیشتر قرآن آموز دررده ای سنی مختلف بتوانددرجهت رشد واعتلای برنامه های قرآنی وفرهنگی درسطح کشور به سهم خویش ایفای نقش نماید لذا بادرک حساسیت رسالت وماموریت های ویژه خویش وباهدف استقرار نظام منطقی برنامه ریزی ، اقدام به طراحی وتدوین برنامه راهبردی نموده است تااز رهگذر اجرای آن شرایطی فراهم شود که مجموعه بتواند درجهت افزایش اعتبار رشد وبالندگی دراز مدت خوداز یک سووکاهش مخاطرات وتهدیدات محیطی ازسوی دیگریاهتمام ورزد.
گزارش حاضر چکیده ای است ازفرآیند برنامه ریزی راهبردی که در کمیته برنامه ریزی دفتر مرکزی مکتب القرآن تدوین شده است.
دراین فرآیند ابتدارسالت مکتب القران تبیین وبراساس آن چشم انداز مورد نظر دریک افق زمانی پنج ساله ترسیم شده است آنگاه ارزش هایی که مکتب پایبندی خود رابه آنها اعلام نموده مورد تاکید قرار گرفته است سپس اهداف کلان کیفی واستراتژیک معرفی شده اند .درادامه محیط داخلی وخارجی مکتب تحلیل شده واز مجموع اطلاعات حاصله بااستفاده ازماتریس تجزیه وتحلیل محیطی نسبت به تعیین راهبردهای اصلی اقدام شده است .
درپایان نیز برای تحقق هرراهبرد فعالیتهایی متناسب با آن ها پیش بینی شده که مبنای توین برنامه عملیاتی خواهند بود.
امید است با اجرای این برنامه زمینه توانمند سازی وارتقای بیش ازپیش مکتب القران درتحقق اهداف چشم انداز ترسیمی فراهم آید.
 
اهداف استراتژیک
گسترش فعالیتهای تحقیقاتی وتوسعه ای ورشد خلاقیت ونوآوری درعرصه آموزش قرآن
ارتقاءکیفیت های نیروی انسانی
ارتقاء کیفیت ودستیابی به موفقیت های منطقه ای وملی
جامعیت درپرداختن به نیاز های مخاطبان
گسترش اعتبار وسرمایه اجتماعی وافزایش رضایتمندی مخاطبان
 
استراتژی ها
تنوع بخشی فعالیت ها
گسترش دامنه فعالیت
حضور درعرصه فعالیتهای ملی
جذب نیروی انسانی توانمند وبا انگیزه
بهبود شیوه های ارائه خدمات
جذب کودکان نوآموزان وجوانان مستعد وعلاقمند به آموزش های قرآنی
توانمند سازی نیروی انسانی
روز امدکردن تجهیزات وتوسعه استفاده ازفناوری اطلاعات
بهبود فعالیت های تبلیغاتی واطلاع رسانی
افزایش بهره وری
استفاده ازظرفیت ها وامکانات عمومی