در کتاب واحد یادگیری خانواده، نوآموزان شش ساله با فعالیت هایی نظیر بازی، کاردستی، داستان، شعر، نمایش خلاق و غیره از طریق فرایندهای یاددهی- یادگیری، با استفاده از فعالیت های ویژه با اهداف و موضوعات مرتبط با خانواده آشنا می شوند. اهداف و موضوعاتی که نوآموز در این کتاب با آن ها آشنا می شود:
* خانواده و اعضای آن
* آشنایی با نیازهایی همچون غذاخوردن، صرفه ج
ویی، ایمنی و بهداشت و غیره
*آشنایی با خانه و موضوعات مرتبط با آن همچون سازندگان خانه و اجزاء آن، اتاق خواب و غیره
*آشنایی با رسانه ها، تلویزیون، کامپیوتر، کتاب و غیره
زمان آشنایی کودک با کتاب واحد یادگیری خانواده در دوم
ین فصل پاییز، آبان ماه، است.