کتاب واحد یادگیری انسان، برای نوآموزان شش ساله تالیف شده است و می کوشد تا کودک را از طریق فعالیت هایی نظیر بازی، کاردستی، داستان، شعر، نمایش خلاق، فعالیت های علمی و غیره با اهداف و موضوعات زیر آشنا کند:
*بهداشت فردی و اجتماعی که شامل اعضای بدن انسان، ورزش، بهداشت، بیماری و غیره
* مهارت های دین و زندگی شامل مشورت، وقت شناسی، احترام به دیگران، بخشندگی و غیره
*آداب دینی شامل نماز، قرآن، روزه، دعا و غیره
زمان آشنایی کودک با کتاب واحد یادگیری انسان در دی ماه و با شروع فصل زمستان است.