از آن جا که کودکان پیش دبستانی بیش از هر زمان دیگر آماده پذیرش آداب و رفتارهای مطلوب هستند. در این کتاب نظر به فطرت توحیدی کودکانی که در این دوره سنی و در آستانه شکوفایی قرار می گیرند تا شخصیت کودک شکل گیرد، مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب، کودکان را با استفاده از فعالیت هایی همچون شعر ،قصه، بازی، نمایش خلاق و فعالیت های علمی و غیره با موضوع آموزشگاه آشنا می کند.اهدافی که در این کتاب مورد توجه می باشد، عبارتند از: آشنایی با آموزشگاه و حوزه های مربوط به آن مثل: افراد ،محیط، وسایل و قوانین همچون رشد همه جانبهی کودکان در ابعاد جسمانی، عاطفی، ذهنی، اجتماعی، دینی، هنری،زبانی و بهداشتی.